இல்லம் / ஆல்பங்கள் / Lépidoptères / Hétérocères / Erebidae / Euplagia quadripunctaria [2]

Écaille chinée