ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Oiseaux / Pelecaniformes / Ardeidae / Crabier chevelu [10]

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)