ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Oiseaux / Pelecaniformes / Ardeidae / Crabier chevelu [8]