ಮುಖಪುಟ / ಸಂಪುಟಗಳು / Oiseaux / Pelecaniformes / Ardeidae / Crabier chevelu [8]