ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / ស្លាក Ragondin + Site naturel protégé du Méjean (Lattes 34) [2]