ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / ស្លាក​ Port-Thibault (Ste-Gemmes-sur-Loire 49) [9]