இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொல் Port-Thibault (Ste-Gemmes-sur-Loire 49) [9]