இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொல் Etang St-Nicolas (Angers 49) [32]