இல்லம் / ஆல்பங்கள் / குறிச்சொல் Mouette rieuse [30]